Z dnia 2021-11-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.11.2021 r. w sprawie:

4350/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu marcu 2021 r.
4351/21/VIII/R - powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
4352/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, mieszkańców Gdyni.
4353/21/VIII/R - przyjęcia do realizacji Modelu współpracy z lokalnymi społecznościami na obszarach rewitalizacji.
4354/21/VIII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego.
4355/21/VIII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2022 roku.
4356/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2022 – 2023”.
4357/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30.
4358/21/VIII/R - upoważnienia do zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy z Wojewodą Pomorskim na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Gdyni przy ulicy Maczka 1 w celu uruchomienia 50 miejsc, w tym 10 dla osób ze spektrum autyzmu lub dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz wykonania remontu i zakupu wyposażenia w celu spełnienia wymogów standaryzacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B przy ulicy Maciejewicza 11 w Gdyni.
4359/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia zespołu Klimat30 do spraw wdrożenia w Gdyni pakietu „Fit for 55” ogłoszonego przez komisję Europejską.
4360/21/VIII/R - utworzenia zespołu do spraw jakości powietrza na obszarze Gminy Miasta Gdyni oraz powołania koordynatora monitoringu i sprawozdawczości działań w zakresie jakości powietrza w Gdyni.
4361/21/VIII/M - przesunięcia terminu produkcji i montażu oraz korekty typu oraz ilości wyposażenia projektu PN. „Zieleniak – autonomiczna szklarnia” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.
4362/21/VIII/M - wyrażenia zgody na przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych na realizację projektu „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.
4363/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni do czynności związanych z udziałem w przedsięwzięciu pn. „Laboratoria Przyszłości” .
4364/21/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 3001/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnych.
4365/21/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursu międzyszkolnego „Polska i Polacy w kulturze”.
4366/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
4367/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Profilaktyka żywieniowa osób niepełnosprawnych.
4368/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie niwelowania negatywnych skutków pandemii dotyczących dobrostanu psychicznego oraz zaległości merytorycznych uczniów.
4369/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
4370/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego .
4371/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego .
4372/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
4373/21/VIII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2021
4374/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4375/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4376/21/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk.
4377/21/VIII/P - podpisania Aneksu nr 2 do umowy nr 55/ FB /2020 dotyczącej dotacji celowej w 2021 r. dla KM PSP w Gdyni.
4378/21/VIII/P - przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, ul. Morskiej / ul. Południowej, ul. Chylońskiej / ul. Owsianej, ul. Chwarznieńskiej i ul. Staniszewskiego, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu.
4379/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 30.11.2034 r.
4380/21/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej 39 .
4381/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - rejon ul. Zbożowej.
4382/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 3S S.A. - rejon ul. Kampinoskiej.
4383/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w rejonie ul. Adama Mickiewicza(parking), stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4384/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
4385/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4386/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony .
4387/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4388/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. adm. J. Unruga, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4389/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4390/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni - rejon ul. Miedonia.
4391/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Ateny na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
4392/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4393/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4394/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Stryjskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku.
4395/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krośnieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
4396/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Leszczynki 183-187, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4397/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przejazdu i przechodu w rejonie ul. Chylońskiej 37.
4398/21/VIII/P - określenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4399/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4400/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Nad Potokiem na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku.
4401/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Halickiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.11.2021
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021