Z dnia 2021-10-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.10.2021 r. w sprawie:

4309/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Razem” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.
4310/21/VIII/R - podpisania umów o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
4311/21/VIII/R - podpisania umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych – ulic Lidzkiej, Trockiej oraz fragmentu ul. Druskiennickiej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą”.
4312/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu lutym 2021r.
4313/21/VIII/R - podpisania aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat
4314/21/VIII/S - powołania dyrektora Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
4315/21/VIII/S - zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
4316/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chylońskiej 237.
4317/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chabrowej 43.
4318/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Cypriana Godebskiego 8.
4319/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4320/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4321/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10-go Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
4322/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej na obszarze portu morskiego w Gdyni.
4323/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem boksów garażowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
4324/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Łowickiej na rzecz Energa- Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
4325/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Hryniewieckiego.
4326/21/VIII/P - rozwiązania umowy najmu z administratorem budynku przy ul. Pomorskiej nr 39/41 w Gdyni.
4327/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Opata Hackiego i Ludwika Zamenhofa.
4328/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 5 marca 2044 roku.
4329/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4330/21/VIII/R - Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4331/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyn.i
4332/21/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
4333/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4334/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4335/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 28.10.2021