Z dnia 2021-10-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2021 r. w sprawie:

4286/21/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Spacery ziołowe z Matką Naturą ed.3”.
4287/21/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Przebudzenie Matki Natury edycja 3”.
4288/21/VIII/R - zmiany Zarządzenia nr 481/19/VIII/R z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dotację na realizację zadania w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia.”
4289/21/VIII/R - zawarcia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4290/21/VIII/R - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Wyjście do teatru z okazji Dnia Białej Laski - święto osób niewidomych i słabowidzących.
4291/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”.
4292/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”.
4293/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”.
4294/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół.
4295/21/VIII/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3210/21/VIII/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Cisowa przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
4296/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
4297/21/VIII/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
4298/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pontonowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4299/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4300/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wielkopolskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony- 3 lata.
4301/21/VIII/P - przekazania do korzystania Laboratorium Innowacji Społecznych nieruchomości położonej przy ul. Opata Hackiego 17 w Gdyni stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
4302/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
4303/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 25C.
4304/21/VIII/M - wyrażenia zgody na wyburzenie pięciu boksów handlowych na terenie ZMHT.
4305/21/VIII/M - upoważnienia Dyrektora PPNT Gdynia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
4306/21/VIII/O - przekazania środków dla szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień w 2021 roku.
4307/21/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w 2021 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
4308/21/VIII/R - utworzenia zespołu Klimat30 do spraw wdrożenia w Gdyni pakietu "Fit for 55" ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021
Data udostępnienia informacji: 22.10.2021