Z dnia 2021-10-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2021 r. w sprawie:

4235/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 3976/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT).
4236/21/VIII/R - upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do podpisywania umów w ramach realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4237/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”.
4238/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 10 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie.
4239/21/VIII/R - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3947/21/VIII/R z dnia 20.07.2021 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
4240/21/VIII/R - aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
4241/21/VIII/R - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: 31-ta Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” na temat: „Aktywność społeczna a COVID – Wpływ ograniczeń aktywności społecznej wywołanych epidemią COVID na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poziom uzależnień od czynników psychoaktywnych”.
4242/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”.
4243/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie niwelowania negatywnych skutków pandemii dotyczących dobrostanu psychicznego oraz zaległości merytorycznych uczniów.
4244/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni.
4245/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.
4246/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
4247/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni.
4248/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.
4249/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni.
4250/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
4251/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.
4252/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
4253/21/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”.
4254/21/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”.
4255/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Gronowskiej - Z-cy Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
4256/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4257/21/VIII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170b.
4258/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia Nr 3787/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.06.2021 r. w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
4259/21/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej.
4260/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej w Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – 3 lata.
4261/21/VIII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego i rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej.
4262/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4263/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami wybudowanymi przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową w Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
4264/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4265/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni do czynności związanych z udziałem w przedsięwzięciu PN: „Laboratoria Przyszłości”.
4266/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4267/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4268/21/VIII/P - ogólnomiejskich konsultacji dotyczących projektu dokumentu pt: „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.10.2021
Data udostępnienia informacji: 15.10.2021