Z dnia 2021-09-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2021 r. w sprawie:

4207/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”
4208/21/VIII/K - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Olgierda 81 w Gdyni do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdyni.
4209/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4210/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4211/21/VIII/S - nieodpłatnego przekazania urządzeń i nawierzchni siłowni zewnętrznej do Zarządu Dróg i Zieleni.
4212/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego w Gdyni.
4213/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płockiej w Gdyni.
4214/21/VIII/P - zniesienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Działowskiego 21.
4215/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 oraz przyjęcia konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4216/21/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w 2021 roku.
4217/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Aktywność ruchowa niewidomych i słabowidzących na basenie.
4218/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na poprawę dostępności do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy.
4219/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.
4220/21/VIII/O - przyznania środków na realizację programu "Szkół Otwartych" w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.
4221/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
4222/21/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej w rejonie ul. Wielkopolskiej i Parkowej.
4223/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA - rejon ul. Robotniczej.
4224/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Orłowskiej na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
4225/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Hutniczej
4226/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Wójta Radtkego.
4227/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4228/21/VIII/P - przekazania do korzystania Zespołowi Placówek Specjalistycznych nieruchomości położonej przy ul. Biskupa Dominika 16-22 w Gdyni stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
4229/21/VIII/U - zasad składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach/lokalach będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasta Gdyni do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
4230/21/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie umieszczenia mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej "DWOREK" w Dąbiu.
4231/21/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.09.2021
Data udostępnienia informacji: 01.10.2021