Z dnia 2021-09-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2021 r. w sprawie:

4125/21/VIII/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2021.
4126/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4127/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4128/21/VIII/P - udzielenia dotacji Gdyńskiemu Centrum Kultury.
4129/21/VIII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej.
4130/21/VIII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury.
4131/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4132/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4133/21/VIII/R - wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdynia do realizacji w imieniu Gminy Miasta Gdyni projektu „REACHOUT – Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools” oraz udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do podpisania umowy Consortium Agreement do projektu „REACHOUT – Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools”, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
4134/21/VIII/M - powołania zespołu ds. opracowywania procedury i warunków przeprowadzania wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Gdynia.
4135/21/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 1569/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2019 dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”.
4136/21/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 3247/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 roku, dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)”.
4137/21/VIII/M - zmiany Zarządzenia nr 926/19/VIII/M z dnia 21.05.2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”.
4138/21/VIII/M - zmiany Zarządzenia nr 2694/20/VIII/M z dnia 15.09.2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)”.
4139/21/VIII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom niepełnosprawnym pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.
4140/21/VIII/O - zmiany Zarządzenia nr 4105/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację działań w zakresie tutoringu młodzieży.
4141/21/VIII/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3484/21/VIII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2019 -2023.
4142/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4143/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Hutniczej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4144/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. adm. J. Unruga, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4145/21/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz o wykonanie zastępcze (Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego).
4146/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Arendta Dickmana, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4147/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wejherowskiej w Gdyni.
4148/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II/ Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
4149/21/VIII/P - przyjęcia Ogólnych warunków umów o udostępnianie miejsc grzebalnych na terenie cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni.
4150/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 4119/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej 51, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – 15 lat.
4151/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej 13-15, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4152/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej 9, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4153/21/VIII/P - ustalenia wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Białostockiej 3, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4154/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Władysława IV, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 1 rok.
4155/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.
4156/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na poprawę dostępności do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy.
4157/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.
4158/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.
4159/21/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4160/21/VIII/P - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L.Bądkowskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.09.2021
Data udostępnienia informacji: 13.09.2021