Z dnia 2021-08-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.08.2021 r. w sprawie:

4095/21/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/112/PD/18-W/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Hamulec Bezpieczeństwa.
4096/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Agencji Służby Społecznej na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia”.
4097/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: "Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia - pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania".
4098/21/VIII/R - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 3443/2021/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni oznaczonym datą 16 marca 2020 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni.
4099/21/VIII/R - zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda.
4100/21/VIII/R - ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących potrzeb mieszkańców i mieszkanek związanych z rozwojem sąsiedzkości oraz życiem w dzielnicach.
4101/21/VIII/R - powierzenia prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2025r. Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”.
4102/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni.
4103/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Pomorskie Żagle Wiedzy - GDYNIA”.
4104/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
4105/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację działań w zakresie tutoringu młodzieży.
4106/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”.
4107/21/VIII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 39 księgi uczniów wyłącznie w formie elektronicznej.
4108/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa na czas powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni.
4109/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 18 w Gdyni.
4110/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni.
4111/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
4112/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
4113/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie budowania postaw proprzedsiębiorczych uczniów i przedszkolaków
4114/21/VIII/O - powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni.
4115/21/VIII/U - zasad organizacji projektu „Strażnicy energii” oraz wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy na rzecz projektu „Strażnicy energii” z Dalkia Polska sp. z o. o.
4116/21/VIII/U - zmiany zarządzenia nr 7190/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017r. dotyczącego zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO.
4117/21/VIII/S - udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ul. Fredry 3 w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
4118/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Zofii Nałkowskiej.
4119/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – 15 lat.
4120/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4121/21/VIII/S - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. smart city.
4122/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Suchanka, stanowiącej własność osób fizycznych
4123/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Perkuna 1A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4124/21/VIII/R - wymagań dotyczących projektowania, budowy, przebudowy, remontów oraz wykonania robót budowlanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, uwzględniających ochronę klimatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.08.2021
Data udostępnienia informacji: 13.09.2021