Z dnia 2021-08-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.08.2021 r. w sprawie:

4050/21/VIII/P - zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3380/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Muzeum Miasta Gdyni.
4051/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 w Gdyni.
4052/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni.
4053/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni.
4054/21/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdyni.
4055/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji inwestycji „Budowa odcinka ulicy Wąsowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” z Inwestorem Prywatnym.
4056/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy o Partnerstwie z dnia 03.06.2020 r. dotyczącego zmiany nazwy zadania, zwiększenia i podziału środków finansowych oraz zmiany przedstawiciela GMG.
4057/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Arabskiej.
4058/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w konkursie: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.
4059/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”.
4060/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.
4061/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na poprawę dostępności do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy.
4062/21/VIII/O - akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
4063/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni.
4064/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni.
4065/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 52 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia w Gdyni.
4066/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 19 w Gdyni.
4067/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 28 w Gdyni.
4068/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.
4069/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni.
4070/21/VIII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2021 roku.
4071/21/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
4072/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4073/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4074/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
4075/21/VIII/S - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pod nazwą „23 Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał nagrody Kolosy 2020”.
4076/21/VIII/P - przekazania do korzystania Gdyńskiemu Centrum Sportu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II/ Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego.
4077/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kołłątaja 18-30, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4078/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
4079/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. kpt Zdzisława Pieńkawy na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
4080/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łopianowej, stanowiącej własność osoby fizycznej.
4081/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid – 19.
4082/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.
4083/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A – rejon ul. Bosmańskiej.
4084/21/VIII/P - umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
4085/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Ligi Obrony Kraju.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021