Z dnia 2021-07-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.07.2021 r. w sprawie:
 
3951/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
3952/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3953/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 r.
3954/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3955/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.
3956/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia.
3957/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.
3958/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Bema 20 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3959/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 08/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Jantarowej 13 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3960/21/VIII/R - zmiany Zarządzenia nr 5760/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2017 r. oraz zarządzenia nr 3454/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino–Radiostacja” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT).
3961/21/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie Wojewodą Pomorskim umowy o przekazanie dotacji celowej na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu C w Gdyni przy ul. Maczka 1 na 50 miejsc, w tym 10 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi od listopada 2021 r. oraz na dochodzenie do standardów Środowiskowego Domu Samopomocy typu C w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń z pomocy społecznej.
3962/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Agencji Służby Społecznej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
3963/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdyńską Fundacją „Dom Marzeń” na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja”.
3964/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Ręczne robótki otwierają serce".
3965/21/VIII/U - programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja V”.
3966/21/VIII/K - zmiany Zarządzenia Nr 1324/19/VIII/M/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych.
3967/21/VIII/K - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy ul. Kcyńskiej 6 w Gdyni do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdyni.
3968/21/VIII/S - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ofertowego samochodów osobowych Urzędu Miasta Gdyni.
3969/21/VIII/S -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2607/20/VIII/S z dnia 14 sierpnia 2020 r. (ze zm.1) w sprawie przekazania w nieodpłatne używanie radnym Miasta Gdyni składników mienia rzeczowego Gminy Miasta Gdyni w związku z wykonywaniem mandatu radnego.
3970/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Henryka Siemiradzkiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3971/21/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr KB/449/OE/38-W/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Educational Cha(lle)nge.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.07.2021
Data udostępnienia informacji: 30.07.2021