Z dnia 2021-07-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.07.2021 r. w sprawie:

3904/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3905/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3906/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.
3907/21/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni.
3908/21/VIII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Planet for Generations na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt.
3909/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych po rocznym nauczaniu zdalnym oraz umożliwienie socjalizacji dzieciom uczącym się w trybie edukacji domowej ze szczególnym naciskiem na dzieci z dysfunkcjami oraz dzieci obcokrajowców".
3910/21/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu konkursów na najlepszych absolwentów gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce.
3911/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid - 19.
3912/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu: Poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid - 19.
3913/21/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy KARWINY.
3914/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3915/21/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia.
3916/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Hutniczej 1A– winda.
3917/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Parkowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
3918/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 3839/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 34 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3919/21/VIII/P - przeprowadzenia modernizacji mającej na celu objęcie ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.
3920/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Planetarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
3921/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo ci położonej w Gdyni przy ul. Handlowej.
3922/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo ci położonej w Gdyni przy ul. Handlowej.
3923/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 400 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
3924/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Batalionów Chłopskich w Gdyni.
3925/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen. J. Hallera 39 w Gdyni.
3926/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni.
3927/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Bp.Dominika 1 A w Gdyni.
3928/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.
3929/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Cylkowskiego w Gdyni.
3930/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Widnej w Gdyni.
3931/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Śląskiej 74 A w Gdyni.
3932/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Harcerskiej w Gdyni.
3933/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Kopernika w Gdyni.
3934/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Widnej w Gdyni.
3935/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Powstania Śląskiego / Powstania Wielkopolskiego w Gdyni.
3936/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen. Maczka w Gdyni.
3937/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen. Maczka w Gdyni.
3938/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen. Maczka w Gdyni.
3939/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Necla w Gdyni.
3940/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Necla w Gdyni.
3941/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni.
3942/21/VIII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 33.
3943/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Bernarda Myśliwka na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
3944/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
3945/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 3794/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania nieruchomości położonej przy ul. Stefana Okrzei 6 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdyni.
3946/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Podgórnej 14, stanowiącej własność osoby fizycznej.
3947/21/VIII/R - zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
3948/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie".
3949/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom pod Magnolią".
3950/21/VIII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.07.2021
Data udostępnienia informacji: 26.07.2021