Z dnia 2021-07-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.07.2021 r. w sprawie:

3848/21/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania "Spacery Ziołowe z Matką Naturą".
3849/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja.
3850/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
3851/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia”.
3852/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.
3853/21/VIII/R - upoważnienia do zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i domu" na 2021 r.
3854/21/VIII/O - udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca.
3855/21/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Karlskrony w ramach współpracy międzynarodowej.
3856/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
3857/21/VIII/U - zmiany Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 2900/20/VIII/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3858/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3859/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3860/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3861/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Legionów.
3862/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Partyzantów 33A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3863/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 3729/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Stefana Okrzei 6 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
3864/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Fundacji Młodorośli.
3865/21/VIII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia – ul. Kapitańska 37.
3866/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. bpa Pelczara na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
3867/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy.
3868/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego przekrycia kortu tenisowego na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Jowisza 60.
3869/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia ma czas oznaczony do 3 lat.
3870/21/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu o numerze 2020-1-IE01-KA227-SCH-082931 organizowanego w ramach programu ERASMUS+
3871/21/VIII/P - rozwiązania Zespołu przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego.
3872/21/VIII/R - Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
3873/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie budowania postaw proprzedsiębiorczych uczniów i przedszkolaków.
3874/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację działań w zakresie tutoringu młodzieży.
3875/21/VIII/M - kontynuacji wynajmu powierzchni Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni (samorządowa instytucja kultury) - budynek H przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni zarządzanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni j.b.
3876/21/VIII/M - kontynuacji wynajmu powierzchni Agencji Rozwoju Gdyni sp. z. o.o. w budynku nr 1 przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, zarządzanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia j.b.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.07.2021
Data udostępnienia informacji: 08.07.2021