Z dnia 2021-06-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.06.2021 r. w sprawie:

3816/21/VIII/S - upoważnienia skarbnika miasta Gdyni Aleksandry Mendryk do wydawania decyzji administracyjnych
3817/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3818/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3819/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021
3820/21/VIII/P - wdrożenia LEX Kontrola Zarządcza w ramach systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni
3821/21/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/95/PD/13-W/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją „Klinika Kultury”.
3822/21/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub Rodzica Małe Kroki – Wielkie Rzeczy 2021”.
3823/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (lokal Opata Hackiego 29/57).
3824/21/VIII/R - wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz udzielenia zamówień publicznych na wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych a także na zakup wyposażenia na potrzeby nowotworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy typu C przy ulicy Maczka 1.
3825/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3826/21/VIII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”.
3827/21/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz Projektu pn. „30+ na start (II)"
3828/21/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do porozumienia nr KB/723/MB/37-W/2020 zawartego w dniu 16.11.2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AB Inwestor Andrzej Boczek w sprawie wspólnego zarządu terenami i budową drogi wewnętrznej do parkingów podziemnych Parku Centralnego i Budynku SQUARE.
3829/21/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr KB/603/MB/32-W/2020 zawartego w dniu 7.10.2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AB Inwestor Andrzej Boczek w sprawie wspólnej budowy zjazdu z drogi publicznej do drogi wewnętrznej do parkingów podziemnych Parku Centralnego i Budynku SQUARE.
3830/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: „Przez edukację z pierwszą pomocą”.
3831/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu: Poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid-19.
3832/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Kaszubskie wycieczki".
3833/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką Blinkee.city w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
3834/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3835/21/VIII/P - zatwierdzenia treści umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Morską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
3836/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Radosna 7B, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3837/21/VIII/P - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B.
3838/21/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. 10 Lutego 26 do korzystania przez Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni.
3839/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Olgierda 34 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
3840/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - ul. Bernarda Chrzanowskiego 3
3841/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
3842/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowił własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej przeznaczonej do sprzeda y w trybie bezprzetargowym.
3843/21/VIII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
3844/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.06.2021
Data udostępnienia informacji: 08.07.2021