Z dnia 2021-06-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2021 r. w sprawie:

3795/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3796/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3797/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3798/21/VIII/K - zmiany zarządzenia nr 2691/20/VIII/K z 15-09-2020r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.
3799/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 roku .
3800/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej.
3801/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
3802/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja”.
3803/21/VIII/O - terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia w roku szkolnym 2020/2021.
3804/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały z 14.05.2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Tucholskiej 1 w Gdyni w sprawie wyrażenia woli wykupu gruntu i skorzystania z trybu sprzedaży umożliwiającego udzielenie bonifikaty.
3805/21/VIII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
3806/21/VIII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów dostawy energii elektrycznej.
3807/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
3808/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 1.050 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków – przeznaczonej do wydzierżawienia trybie bezprzetargowym.
3809/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 172.
3810/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Perłowej.
3811/21/VIII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w dwudziestej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej.
3812/21/VIII/M - obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni celem rozliczenia wierzytelności wynikających z ustanawianych służebności przesyłu
3813/21/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań KM Policji w Gdyni w roku 2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.06.2021
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021