Z dnia 2021-06-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.06.2021 r. w sprawie:


3757/21/VIII/R - zmiany Zarządzenia Nr 3405/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
3758/21/VIII/R - upoważnienia do zawarcia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobą w sprawie umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Łabędzia 22 w Gdyni na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Gdyni
3759/21/VIII/R - przyznania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals na powierzenie zadania sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich z terenu Gdyni
3760/21/VIII/O - udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca.
3761/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3762/21/VIII/U - do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3763/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Półkolonie letnie dla dzieci z dzielnicy Działki Leśne 2021".
3764/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
3765/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Długa 35, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3766/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Nauczycielskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
3767/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kuśnierskiej oraz obejmującej tereny morskiej przystani rybackiej „Gdynia Obłuże”.
3768/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni pomiędzy Drogą Gdyńską i ul. Inżynierską, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich
3769/21/VIII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kapitańskiej 37 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
3770/21/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Orłowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu
3771/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2020
3772/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 4 miesięcy
3773/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.06.2021
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021