Z dnia 2021-05-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.05.2021 r. w sprawie:

3659/21/VIII/P - udzielenia dotacji inwestycyjnej Teatrowi Miejskiemu w Gdyni.
3660/21/VIII/P - udzielenia dotacji inwestycyjnej Miejskiej Bibliotece Publicznej.
3661/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”.
3662/21/VIII/R - powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
3663/21/VIII/M - wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej i węzła cieplnego i wykonanie dokumentacji technicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 44 w Gdyni
3664/21/VIII/M - okresowego zawieszenia naliczania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Gdynia.
3665/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 04/2021 z 03 marca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Komandorskiej 5 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3666/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin w Gdyni”.
3667/21/VIII/R - wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3668/21/VIII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3669/21/VIII/U - zmiany zarządzenia nr 3290/21/VIII/2021 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów drogowych.
3670/21/VIII/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3214/21/VIII/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Karwiny przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3671/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3672/21/VIII/P - wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu pożarniczo ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Sp. z o.o. Gdynia.
3673/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
3674/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej w Gdyni.
3675/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. 3 Maja w Gdyni.
3676/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Antoniego Abrahama 73 w Gdyni.
3677/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Armii Krajowej w Gdyni.
3678/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Antoniego Abrahama 75 w Gdyni.
3679/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Stefana Batorego w Gdyni.
3680/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Partyzantów w Gdyni.
3681/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Stefana Batorego w Gdyni.
3682/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Świętojańskiej w Gdyni.
3683/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej w Gdyni.
3684/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Wójta Radtkego 24 w Gdyni.
3685/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej w Gdyni.
3686/21/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Bp. Dominika w Gdyni.
3687/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej.
3688/21/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Knyszyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3689/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kaspra Geskiego 18, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3690/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzeszkowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3691/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
3692/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Częstochowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.05.2021
Data udostępnienia informacji: 25.05.2021