Z dnia 2021-05-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.05.2021 r. w sprawie:

3632/21/VIII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2021
3633/21/VIII/K - zmiany zrządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3634/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3635/21/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki
3636/21/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2021
3637/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 16 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 19 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 28 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
3638/21/VIII/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3516/21/VIII/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019 - 2023
3639/21/VIII/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3212/21/VIII/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Grabówek przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019- 2023.
3640/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3641/21/VIII/U - podpisania Umowy z PKP S.A. w Warszawie regulującego warunki udostępnienia terenów kolejowych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa fragmentu ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni” oraz późniejszej eksploatacji wybudowanej infrastruktury tj. sieci elektroenergetycznej.
3642/21/VIII/U - podpisania Umowy z PKP S.A. w Warszawie regulującej warunki udostępnienia terenów kolejowych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa fragmentu ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni” oraz późniejszej eksploatacji wybudowanej infrastruktury tj. sieci kanalizacji deszczowej.
3643/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3644/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3645/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
3646/21/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych.
3647/21/VIII/P - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jarowej.
3648/21/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wszystkich czynnościach związanych z realizacją grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
3649/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 5 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31 na działce nr 1681, obręb 0026 Śródmieście.
3650/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 6 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31 na działce nr 1681, obręb 0026 Śródmieście.
3651/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz-Dreszera przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3652/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci gazowej w ulicy Chwarznieńskiej.
3653/21/VIII/O - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie oraz deklaracji o pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
3654/21/VIII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia, dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
3655/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3656/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3657/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3658/21/VIII/M - akceptacji treści regulaminu konkursu na film promujący gospodarkę morską, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 17.05.2021