Z dnia 2021-04-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2021 r. w sprawie:

3580/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
3581/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
3582/21/VIII/S - odwołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej
3583/21/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/110/PD/16-W/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją „Polihymnia”.
3584/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
3585/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3586/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 3245/21/VIII/R z dnia 26 stycznia 2021 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
3587/21/VIII/R - zawarcia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
3588/21/VIII/R - udzielenia upoważnienia kierownikom Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdyni do potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej.
3589/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni – Klub bez barier”
3590/21/VIII/R - czasowego zawieszenia naliczania czynszu najemcom wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Arenda Dickmana 30 w Gdyni.
3591/21/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy czynnościach związanych z przygotowaniem do realizacji oraz realizacją zadania polegającego na budowie tymczasowych lokali mieszkalnych przeznaczonych na potrzeby osób w kryzysie bezdomności, wobec których istnieje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
3592/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a PRSP Sanipor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8 oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania przez PRSP Sanipor Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
3593/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z dnia 21.09.2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy ul. Dąbrowskiego 32 w Gdyni, w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę części nieruchomości wspólnej
3594/21/VIII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – Pani Ewie Andziulewicz.
3595/21/VIII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – Pani Jolancie Klauze
3596/21/VIII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – Pani Beacie Sparzak
3597/21/VIII/O - przyznania środków na dofinansowanie publikacji edukacyjnej pt. „Maluch poznaje Gdynię z Rybką Gdynką”.
3598/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.
3599/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
3600/21/VIII/U - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Mały Kack w sprawie ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Łowickiej na odcinku pomiędzy Sieradzka i Małopolską.
3601/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3602/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3603/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3604/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „MIĘDZY SŁOWAMI”.
3605/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicach Folwarcznej i Wrocławskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3606/21/VIII/P - wydzierżawienia części mola spacerowego położonego w Gdyni Orłowie na czas oznaczony do 4 miesięcy
3607/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pawiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3608/21/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny dla lokalu mieszkalnego nr 7 oraz udziału w hali garażowej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3609/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Śląskiej
3610/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Koma Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 20A oraz zawarcie porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania przez Koma Olsztyn Sp. z o.o umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
3611/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Solnej oraz ul. Starodworcowej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 30 lat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.04.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021