Z dnia 2021-04-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.04.2021 r. w sprawie:

3530/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2020 z 28 grudnia 2020 roku oraz uchwały nr 8/2020 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej 139 blok 3 w Gdyni w sprawie żądania sprzedaży lokalu oraz podwyższenia dachu.
3531/21/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
3532/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3533/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3534/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 8 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
3535/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu.
3536/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu oraz IT.
3537/21/VIII/R - przyznania dotacji dla 4 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt.
3538/21/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 3361/VIII/O Prezydenta Miasta z dnia 23.02.2021 r.
3539/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, dyrektora szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni.
3540/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni, dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.
3541/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
3542/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a TIER MOBILITY POLAND w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
3543/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3544/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3545/21/VIII/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2607/20/VIII/S z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne używanie radnym Miasta Gdyni składników mienia rzeczowego Gminy Miasta Gdyni w związku z wykonywaniem mandatu radnego.
3546/21/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni.
3547/21/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań KM Policji w roku 2021.
3548/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminów płatności opłat rocznych płatnych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
3549/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3550/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Arendta Dickmana.
3551/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3552/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Artura Grottgera na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3553/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Parku Kolibki, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 2 lata.
3554/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Jowisza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony – do 31.12.2035r.
3555/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3556/21/VIII/P - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
3557/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w granicach portu morskiego w Gdyni.
3558/21/VIII/P - zawarcia umowy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni o dotację celową na wkład własny do projektu "Biblioteka dla każdego".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.04.2021
Data udostępnienia informacji: 26.04.2021