Z dnia 2021-04-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.04.2021 r. w sprawie:

3502/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3503/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2021
3504/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3505/21/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku
3506/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Fundacją L’Arche na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”
3507/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2021 z 18 lutego 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 14 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę i zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
3508/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 9 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie
3509/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu wrześniu i październiku 2020r
3510/21/VIII/R - przedłożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat
3511/21/VIII/R - przedłożenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
3512/21/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Urzędem Statystycznym w Gdańsku określającego warunki współpracy i wzajemnej pomocy przy realizacji swoich zadań statutowych w zakresie badania poziomu hałasu.
3513/21/VIII/M - udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
3514/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.
3515/21/VIII/O - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
3516/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3517/21/VIII/U - zmiany Zarządzenia nr 2426/20/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni na dzierżawę gruntów w celu budowy kabla oświetleniowego w ramach inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej – ul. Górniczej w Gdyni w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego
3518/21/VIII/K - przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta jako starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3519/21/VIII/S - przekazania mienia Gdyńskiemu Centrum Informatyki
3520/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Kormorana na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Gdyni
3521/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Złotej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata
3522/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 2495/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 5 marca 2044 roku.
3523/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
3524/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Sterników
3525/21/VIII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego
3526/21/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 i w Gdyni i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.04.2021
Data udostępnienia informacji: 19.04.2021