Z dnia 2021-03-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.03.2021 r. w sprawie:

3418/21/VIII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2021.
3419/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3420/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3421/21/VIII/P - ustalenia imiennego składu Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka.
3422/21/VIII/R - upoważnienia Wiceprezydenta Michała Gucia do zawarcia umowy z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w przedmiocie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów. służbowych.
3423/21/VIII/R - podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności” .
3424/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zasad udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3425/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3426/21/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.
3427/21/VIII/U - upoważnienia głównego księgowego jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”.
3428/21/VIII/U - zwiększenia środków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Mostek Wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ulicy Modrzewiowej”.
3429/21/VIII/U - zwiększenia środków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Rewitalizacja lasu między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego – nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniem"
3430/21/VIII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu "Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018.
3431/21/VIII/U - zmiany Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3381/21/VIII/2021 z dnia 2 marca 2021 r. dotyczącego przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Pogórze przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3432/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w ul. Uranowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy.
3433/21/VIII/U - zmiany Zarządzenia nr 3165/21/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczące przekazania do realizacji „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych” .
3434/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3435/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3436/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Górniczej.
3437/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3438/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 877 m2 – stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Krawieckiej - przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3439/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3440/21/VIII/P - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 22.
3441/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy.
3442/21/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącą pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni.
3443/21/VIII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszonych wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni.
3444/21/VIII/P-zmiany zarządzenia nr 16466/10/V w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Gdyni i w jednostkach organizacyjnych miasta.
3445/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 04/2020 z 8 grudnia 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy świętojańskiej 49 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę kamienicy.
3446/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2001 z 03 marca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika 17 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3447/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2001 z 27 stycznia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Zamenhofa 2 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia kredytu.
3448/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2001 z 13 stycznia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika 14 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dzierżawy części nieruchomości wspólnej oraz jej zabudowy.
3449/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”.
3450/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3451/21/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych.
3452/21/VIII/U - ustalenia zasad współdziałania pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDIZ) a Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) dotyczących sposobu zasilania i rozliczania zużytej energii elektrycznej urządzenia pomiarowego – deszczomierza zlokalizowanego na terenie pętli trolejbusowej przy ulicy Miętowej.
3453/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas oznaczony - 3 lata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021
Data udostępnienia informacji: 19.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 15:16 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk