Z dnia 2021-02-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2021 r. w sprawie:

3343/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3344/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok .
3345/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3346/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3347/21/VIII/R-ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2021 roku.
3348/21/VIII/R - powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, które zostaną złożone w konkursie dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. Małokacka 3A.
3349/21/VIII/R - zmieniające zarządzenie Nr 2860/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 roku.
3350/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”.
3351/21/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni.
3352/21/VIII/R - powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, które zostaną złożone w konkursie dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdyni.
3353/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.
3354/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
3355/21/VIII/R - zawarcia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3356/21/VIII/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego, zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego 6 w Gdyni – działki nr: 2588, 2592, 2593, 2594, 2595, 2597, 2598, 2599, 2613, obręb 0026 Śródmieście.
3357/21/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.
3358/21/VIII/M - akceptacji treści regulaminu Nagrody Wiecznie Młodzi przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy.
3359/21/VIII/M - akceptacji treści regulaminu Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy.
3360/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 44 w Gdyni i dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni.
3361/21/VIII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie uczniów spoza Gminy Miasta Gdyni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdyni oraz podpisania porozumień w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu.
3362/21/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
3363/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31 grudnia 2021 roku.
3364/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 32 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Ikara przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3365/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 12 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Ikara przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3366/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Wiczlińskiej.
3367/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 59A przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3368/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3369/21/VIII/P - przekazania w administrowanie Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sambora 3.
3370/21/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.
3371/21/VIII/M - konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025.
3372/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul. Świętopełka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
3373/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
3374/21/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej
3375/21/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2021 11:20 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk