Z dnia 2021-02-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.02.2021 r. w sprawie:

3294/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3295/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3296/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3297/21/VIII/S „Instrukcji postępowania z oświadczeniami majątkowymi” oraz powołania Zespołu ds. oświadczeń majątkowych.
3298/21/VIII/R przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”.
3299/21/VIII/R zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3095/20/VIII/R z dnia 15.12.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
3300/21/VIII/R upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”.
3301/21/VIII/R powołania przedstawicieli do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustalenia składu Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka tej Rady.
3302/21/VIII/R zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Punkty nieodpłatnego poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni.
3303/21/VIII/M ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.
3304/21/VIII/M akceptacji treści porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Narodowym Archiwum Cyfrowym.
3305/21/VIII/O przyznania środków na organizację VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2021”.
3306/21/VIII/U powołania Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni.
3307/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3308/21/VIII/K kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3309/21/VIII/S udziału Gminy Miasta Gdyni w Kampanii „Rowerowy Maj”.
3310/21/VIII/P nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 119 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1546, obręb 0013 Działki Leśne.
3311/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - rejon ul. Krawieckiej 17
3312/21/VIII/P nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotowi prywatnemu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Północnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3313/21/VIII/P kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3314/21/VIII/P określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.
3315/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej.
3316/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
3317/21/VIII/P nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie portu morskiego w Gdyni.
3318/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz wnioskodawcy Towarzystwa Miłośników Gdyni.
3319/21/VIII/P ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hryniewickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3320/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz wnioskodawcy Stowarzyszenia Cool-awi.
3321/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz wnioskodawcy Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.
3322/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni – rejon ul. Zielonej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021