Z dnia 2021-02-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.02.2021 r. w sprawie:

3269/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3270/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3271/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3272/21/VIII/S zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3273/21/VIII/R zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny”
3274/21/VIII/R odstąpienia od trybu przetargowego oraz użyczenia gminnego lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat położonego przy ulicy Śmidowicza 49 w Gdyni
3275/21/VIII/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2020 z Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Warszawskiej 18A w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i przebudowę części wspólnej nieruchomości, zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej i przeznaczeniu jej na pomieszczenie przynależne do lok.12 oraz sprzedaży części wspólnych na rzecz właścicielki lok. 12, przebudowy części wspólnej nieruchomości oraz udzielenia dalszego pełnomocnictwa
3276/21/VIII/M rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.
3277/21/VIII/O rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – Sport, Zdrowie, Rodzina. Kontynuacja na lata 2019-2021”
3278/21/VIII/O wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie zamkniętym nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20 w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna
3279/21/VIII/U dofinansowania zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej”
3280/21/VIII/U dofinansowania zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Modernizacja sceny w Parku Kilońskim”
3281/21/VIII/U dofinansowania zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Plac zabaw dla dzieci przy skwerze ks. Piotra Mazura”.
3282/21/VIII/U wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Uranowej.
3283/21/VIII/U wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Metalowej.
3284/21/VIII/U wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni”
3285/21/VIII/K kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3286/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Morskiej 25
3287/21/VIII/P ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kępa Oksywska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
3288/21/VIII/R zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3242/21/VIII/R z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. Małokacka 3A
3289/21/VIII/O rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 - 2023"
3290/21/VIII/U zasad i trybu zawierania umów drogowych
3291/21/VIII/P nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64, stanowiącego własność osoby fizycznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.02.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021