Z dnia 2021-01-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.01.2021 r. w sprawie:

3236/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3237/21/VIII/K - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3238/21/VIII/K - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3239/21/VIII/P - ustalenia składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia na lata 2021-2022
3240/21/VIII/P - ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
3241/21/VIII/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
3242/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. Małokacka 3A.
3243/21/VIII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
3244/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2021 r.
3245/21/VIII/R - powołania Komitetu Rewitalizacji
3246/21/VIII/M - akceptacji treści porozumienia dotyczącego umowy użyczenia infomatów
3247/21/VIII/M - powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.
3248/21/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 1569/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2019 dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”
3249/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych.
3250/21/VIII/O - terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia
3251/21/VIII/U - uruchomienia środków na realizacje dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
3252/21/VIII/O - przekazania środków na obsługę dyżurów telefonicznych w ramach telefonu wsparcia dla gdyńskich uczniów
3253/21/VIII/S - przyznania dotacji przedmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań publicznych: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2021 roku.
3254/21/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
3255/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Nauczycielskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
3256/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdyni.
3257/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Kuśnierskiej 14B przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3258/21/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. 3 Maja).
3259/21/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Posiłek w szkole i w domu" na 2021 rok
3260/21/VIII/P - podpisania umowy nr FW/12021 dotyczącej dotacji dla KM PSP w Gdyni w 2021 roku na zakup sprzeciwu
3261/21/VIII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021
3262/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymania moczu
3263/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalności pożytku publicznego na wsparcie dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni
3264/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej 7, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.01.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021