Z dnia 2021-01-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2021 r. w sprawie:

3201/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
3202/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3203/21/VIII/R aneksu nr 1 do umowy o współpracy z dnia 19 marca 2019 roku zawartej z inwestorem MP Inwestycje 3 sp. z o.o.
3204/21/VIII/R upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
3205/21/VIII/R upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
3206/21/VIII/R upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”.
3207/21/VIII/R zmiany zarządzenia Nr 2860/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 roku
3208/21/VIII/R skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o wyznaczenia kuratora spadku w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej ustalającej warunki zabudowy dla nieruchomości przy ul. Źródło Marii – działki nr 1144 i 1138 obr. 0027 Wielki Kack w Gdyni dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego
3209/21/VIII/R uruchomienia środków na realizację dotacji z zakresu ochrony środowiska
3210/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Cisowa przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3211/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3212/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Grabówek przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3213/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3214/21/VIII/U przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Karwiny przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023
3215/21/VIII/O powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – Sport, Zdrowie, Rodzina. Kontynuacja na lata 2019-2021”
3216/21/VIII/O udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni
3217/21/VIII/O powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni
3218/21/VIII/S zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3219/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
3221/21/VIII/P ustalenia wykazu oraz ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
3222/21/VIII/P ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz-Dreszera przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
3223/21/VIII/P nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej
3224/21/VIII/P przekazania do administrowania budynków stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dzierżawionych podmiotom prowadzącym działalność medyczną
3225/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
3226/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
3227/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
3228/21/VIII/P nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotowi gospodarczemu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
3229/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 lat.
3230/21/VIII/P ustanowienia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni
3231/21/VIII/U nieodpłatnego przekazania placu zabaw na rzecz Szkoły Podstawowej nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, będącej gminną jednostką organizacyjną
3232/21/VIII/O rozstrzygnięcia konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa
3233/21/VIII/P zmiany Zarządzenia 2922/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.11.2020 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni lokalu mieszkalnego nr 6 klatka A wraz z pomieszczeniem położonym przy ul. Kleeberga 10 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021