Z dnia 2021-01-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.01.2021 r. w sprawie:

3156/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3157/21/VIII/K ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3158/21/VIII/K ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3159/21/VIII/P rozszerzenia składu Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdynia.
3160/21/VIII/R skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3161/21/VIII/M przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2021”.
3162/21/VIII/R skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3163/21/VIII/O powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
3164/21/VIII/O powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni.
3165/21/VIII/U przekazania do realizacji „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych”.
3166/21/VIII/O powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych. -zarządzenie w podpisie u Pana Prezydenta
3167/21/VIII/O zmiany zarządzenia nr 2633/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3168/21/VIII/U przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami”.
3169/21/VIII/K przekazywania opłat związanych z egzekucją opłat z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi.
3170/21/VIII/K przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.
3171/21/VIII/K przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.
3172/21/VIII/K przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.
3173/21/VIII/S udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
3174/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Pionierów, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
3175/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Pionierów, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
3176/21/VIII/P udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni.
3177/21/VIII/P udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni.
3178/21/VIII/O ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży".
3179/21/VIII/R zmiany zarządzenia w sprawie aneksu do umowy o dofinansowanie projekt pn: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
3180/21/VIII/M podpisania aneksu do umowy na realizację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 – 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021