Z dnia 2021-08-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.08.2021 r. w sprawie:

3973/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3974/21/VIII/R - zmiany zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 roku
3975/21/VIII/R - zmiany zarządzenie nr 5759/17/VII/R z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”).
3976/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr zarządzenia nr 5758/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT
3977/21/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Konsorcjum Wykonawców utworzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia (Lider Konsorcjum) i Robertem Lewickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu styczniu i lutym 2020r
3978/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 07/2021 z 09 lipca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Wolności 19 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3979/21/VIII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 04/2021 z 14 lipca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Porębskiego 4-6 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
3980/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu poprawę zdolności funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami, obniżonej na skutek izolacji spowodowanej pandemią Covid-19
3981/21/VIII/O - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań mających na celu: Poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid-19
3982/21/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
3983/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3984/21/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia.
3985/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3986/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.
3987/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop.
3988/21/VIII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu
3989/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego na realizację działań w zakresie tutoringu młodzieży
3990/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie budowania podstaw postaw przedsiębiorczych uczniów i przedszkolaków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.08.2021
Data udostępnienia informacji: 16.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2021 15:27 Korekta Sybilla Stolarczyk