Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Numer umowy MOPS.DZP.324.3.4./2021
Data podpisania 03.02.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni w okresie od 03.02.2021 r. do 31.05.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agencja Służby Społecznej Kościelak Spólka Jawna z siedziba w Warszawie przy ul. Kwiatowej 9, 02-579 Warszawa
Wartość zamówienia: do kwoty 2 500 166,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Stec
Nr telefonu: 586259337
E-mail: k.stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021