INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2021 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XX/637/20 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło 984.743.451 zł, co stanowi 53,3% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 920.446.498 zł (93,5% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 64.296.952 zł (6,5%).
Dochodów własnych wpłynęło ogółem 592.836.817 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 265.491.635 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 154.354.344 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 178.702.464 zł, a z dotacji z budżetu państwa 191.261.547 zł. Z budżetu Unii Europejskiej Gdynia otrzymała 21.942.623 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 873.321.619 zł, co stanowi 42,5% planu. Wydatki bieżące wyniosły 834.625.687 zł (49,6% planu), natomiast wydatki majątkowe  39.577.625 zł (10,7% planu).
Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają  przedłużające się procedury przetargowe, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 284.779.006 zł (55,7% planu rocznego), co stanowi 32,6% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 234.001.140 zł (53,7% planu), natomiast 114.020.133 zł (27,7% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 111.421.832 zł. 
 
W dalszej części opracowania zamieszczono szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.08.2021
Data udostępnienia informacji: 25.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2021 10:39 Dodanie informacji Anna Radkiewicz