Ogłoszenie o wyborze Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. "30+ na start (III)"OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 2678/20/VIII/M z dnia 8 września 2020 roku rozstrzygnął konkurs na wybór Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni.
 
Partnerem do realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)” została firma:
Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz
ul. Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia
 
Nabór Partnera prowadzony był na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2020
Data udostępnienia informacji: 09.09.2020