Przetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 euro na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy informatycznej

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobami DO.2800.4.2020)

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt


Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”, umowa nr: RPPM.02.04.02-22-0001/17 z dnia 17 listopada 2017 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.4. Otoczenie biznesu, Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Magdalena Wanta
Data wytworzenia informacji: 11.09.2020
Data udostępnienia informacji: 11.09.2020