Z dnia 2020-12-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.12.2020 r. w sprawie:
 
3098/20/VIII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2020.
3099/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok.
3100/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
3101/20/VIII/R - podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasta Gdyni.
3102/20/VIII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
3103/20/VIII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 3 maja 27-31 w przedmiocie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
3104/20/VIII/R - powołania zespołu ds. integracji systemów informatycznych obszaru gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdyni.
3105/20/VIII/R - przyjęcia wzoru umowy o przyznanie dotacji na wykonanie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania.
3106/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3107/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3108/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3109/20/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3110/20/VIII/R - przeprowadzenia XXIII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.
3111/20/VIII/M - przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3112/20/VIII/M - akceptacji treści Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych.
3113/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
3114/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
3115/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci.
3116/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska”.
3117/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Półkolonie zimowe w SP 53 "
3118/20/VIII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3119/20/VIII/O - przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w 2021 r.
3120/20/VIII/P - podpisania umowy podnajmu pomieszczeń w budynku Dworca Gdynia Główna.
3121/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej rejonie ul. Leszczynki i ul. Stoigniewa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
3122/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skarbka, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
3123/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Ustronie, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3124/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku.
3125/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3126/20/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. A.Asnyka).
3127/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata.
3128/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
3129/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania Aneksu nr 8 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwa: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie.
3130/20/VIII/M - powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
3131/20/VIII/R - przedłożenia w konkursie wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020