Z dnia 2020-12-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2020 r. w sprawie:
 
3022/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
3023/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
3024/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
3025/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub Rodzica Dzieci z Zespołem Downa Gdynia 21”.
3026/20/VIII/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni i przyjęcia Regulaminu konkursu.
3027/20/VIII/R - zmiany Zarządzenia nr 481/19/VIII/R z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dotację na realizację zadania w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”.
3028/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją „Przytulny Domek”.
3029/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją „Adaptacja”
3030/20/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
3031/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3032/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3033/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3034/20/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (IV)” na 2019 i 2020 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3035/20/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)” na 2019 i 2020 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3036/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3037/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3038/20/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3039/20/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3040/20/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
3041/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
3042/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Rewitalizacja społeczna - od wizerunku miejsca pomocowego do aktywizacji jednostki i społeczności lokalnej.
3043/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Gdyni spowodowanej epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie rehabilitacji domowej.
3044/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Sterników wraz z odcinkiem ul. Szyprów od Skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej w Gdyni.
3045/20/VIII/U - zawarcia Umowy darowizny z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni dotyczącej przekazania ogrodzenia zlokalizowanego przy obiektach szkoleniowych JW.4026.
3046/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej pomiędzy przedsiębiorstwem Pomorski Cement sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni .
3047/20/VIII/U - wyrażenia zgody na organizację konkursu „Świąteczny balkon na Karwinach”.
3048/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3049/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3050/20/VIII/S - dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.
3051/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie usuwania pojazdów w mieście Gdynia.
3052/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skarbka, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
3053/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Komandorskiej 26 i 28. /P
3054/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Sambora 1A.
3055/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Komandorskiej 43-49.
3056/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Krzysztofa Mrongowiusza 17.
3057/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Komandorskiej 37 i 39.
3058/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
3059/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Śliskiej.
3060/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chylońskiej.
3061/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 181 m2 i 270 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3062/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 660m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3063/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3064/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Morskiej 75-79.
3065/20/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
3066/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy.
3067/20/VIII/P - przekazania do korzystania Gdyńskiemu Centrum Sportu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego.
3068/20/VIII/P - powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021, ogłoszonego Zarządzeniem nr 2909/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 listopada 2020 r.
3069/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie procesu konsultacji w zakresie zaplanowania przestrzeni przy gdyńskich obiektach oświatowych wraz z przygotowaniem założeń do projektu architektonicznego.
3070/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni.
3071/20/VIII/P - zmiany treści Zarządzenia nr 163/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018 dotyczącego ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2021.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.12.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 16:35 Korekta Sybilla Stolarczyk