Z dnia 2020-12-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2020 r. w sprawie:

2995/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
2996/20/VIII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku.
2997/20/VIII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
2998/20/VIII/R - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a PRSP Sanipor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8 oraz zawarcia porozumienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu niewłaściwego wykonywania przez PRSP Sanipor Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2999/20/VIII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w dziewiętnastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej.
3000/20/VIII/M - udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadczeń i poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem.
3001/20/VIII/O - powołania Komisji Stypendialnych.
3002/20/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 2971/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych.
3003/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Rehabilitacja dla osób po przebyciu COVID-19.
3004/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne przjęcie infrastruktury technicznej pomiędzy przedsiębiorstwem Firma Instalacyjno - Budowlana "INSBUD WYBRZEŻE" Eugeniusz Kukliński a Gminą Miasta Gdyni .
3005/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Joachimczyka od nr 13 do nr 19” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA).
3006/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3007/20/VIII/P - podpisania umów nr FW/53,54,55,56,57/2020 dotyczących dotacji celowej z administracji rządowej dla KM PSP w Gdyni w 2020 roku.
3008/20/VIII/S - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2021 roku.
3009/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Antoniego Donimirskiego 5 i 7.
3010/20/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, ul. J. Ejsmonda, Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3011/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej.
3012/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 169 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3013/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pionierów.
3014/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ORANGE POLSKA S.A. - rejon ul. Antoniego Donimirskiego 17.
3015/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy.
3016/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - ul. Bernarda Chrzanowskiego 3.
3017/20/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Władysława IV, ul. J. Ejsmonda, ul. Przebendowskich i Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3018/20/VIII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
3019/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 2860/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 r
3020/20/VIII/U - przyjęcia wzoru umowy na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – edycja 2018” oraz uruchomienia środków na wypłatę dotacji.
3021/20/VIII/P - zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Gdyńskiego Centrum Kultury.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.12.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020