Z dnia 2020-11-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.11.2020 r. w sprawie:

2965/20/VIII/P - powołania Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka.
2966/20/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
2967/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów z organizacjami pozarządowymi na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
2968/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
2969/20/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni określającego zasady współpracy w trakcie realizacji prac związanych z przebudową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni.
2970/20/VIII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2971/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych.
2972/20/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Witomino przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
2973/20/VIII/K - przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych księgami rachunkowymi w Wydziale Budżetu.
2974/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej.
2975/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sępiej.
2976/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ignacego Paderewskiego, stanowiącej własność osoby prawnej.
2977/20/VIII/P - zmiany do Zarządzenia nr 1434/19/VII/P z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Skwerze Kościuszki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2978/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
2979/20/VIII/P - wystąpienia Gminy Miasta Gdyni na drogę postępowania sądowego jako interwenient uboczny w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Herberta 7/45.
2980/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
2981/20/VIII/R - aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014=2020
2982/20/VIII/R - podpisania aneksu do Umowy inwestycyjnej dotyczącej udzielenia pożyczki na realizację projektu pn.: "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie".
2983/20/VIII/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Stworzenie filmu dokumentalnego z inauguracji obchodów 40 rocznicy powstania Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, które odbyły się w Gdyni".
2984/20/VIII/M - w sprawie akceptacji treści porozumienia o sprawowanie patronatu pomiędzy gminą Miasta Gdyni a URCUP sp. z o.o.
2985/20/VIII/R - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcom Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020", "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020" oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020".
2986/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 2558/20/VIII/P z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nagietkowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony do 31.12.2035 r.
2987/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 2558/20/VIII/P z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony do 31.12.2035 r.
2988/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w rejonie ul. Jowisza/ul.Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony do 31.12.2035 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.11.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020