Z dnia 2020-11-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2020 r. w sprawie:

2937/20/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2020
2938/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2939/20/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2940/20/VIII/K - powołania Komisji Oceniającej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku.
2941/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją „Adaptacja”.
2942/20/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
2943/20/VIII/R - ogłoszenia naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.
2944/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją ”Przytulny Domek”.
2945/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Związkiem Młodzieży Chrześcijańskiej ”Polska YMCA”.
2946/20/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej.
2947/20/VIII/M - unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych w 2020 roku.
2948/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr KB/295/OE/28-W/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Inicjatyw Twórczych „Fordewind”.
2949/20/VIII/O - konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021 – 2024”.
2950/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na przeprowadzenie procesu konsultacji w zakresie zaplanowania przestrzeni przy gdyńskich obiektach oświatowych wraz z przygotowaniem założeń do projektu architektonicznego.
2951/20/VIII/O - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
2952/20/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Babie Doły przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
2953/20/VIII/U - wyrażenia zgody na nieodpłatnego powierzenia majątku ruchomego na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
2954/20/VIII/R - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszenia.
2955/20/VIII/S - ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23.
2956/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Przemysława 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
2957/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
2958/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 2267/20/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2020 r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
2959/20/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.
2960/20/VIII/P - przekazania środków na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów diagnostycznych na realizację zadań profilaktyki uzależnień
2961/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2962/20/VIII/O - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul.Chwaszczyńskiej.
2963/20/VIII/O - przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Praktyki zawodowe w Szwecji szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZSCHiE w Gdyni” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.11.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020