Z dnia 2020-11-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.11.2020 r. w sprawie:

2913/20/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Panem Andrzejem Piotrem Boczek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AB Inwestor Andrzej Boczek z siedzibą w Gdyni (81-350 Gdynia) przy ul. Plac Kaszubski 17/16, porozumienia dotyczącego ustalenia zarządcy terenu obejmującego działki nr 335, 336, 337, 332, 333, 328, 329, 330, 303/2, 314 obręb 0030, Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron, w szczególności w zakresie podziału i partycypacji w kosztach zaprojektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania drogi wewnętrznej oraz zarządzania tą drogą.
2914/20/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
2915/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowych, budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz budowy pompowni ścieków w ramach zadania pn.: „Budowa ulic Westy i Posejdona w Gdyni”.
2916/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
2917/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie
2918/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chylońskiej 135.
2919/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych przy ul. Dragonów na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
2920/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 480 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia.
2921/20/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej.
2922/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 klatka A wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ul. Kleeberga 10 w Gdyni.
2923/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Schronisko dla Osób Bezdomnych i Rodzin w Gdyni
2924/20/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na 2020 rok.
2925/20/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Jezior Dyrektorowi jednostki budżetowej "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni", Pani Katarzynie Stec Z-cy Dyrektora jednostki budżetowej "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni", Panu Franciszkowi Bronkowi Z-cy Dyrektora jednostki budżetowej "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni", Panu Jarosławowi Józefczykowi Z-cy Dyrektora jednostki budżetowej "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni" do realizacji programu rządowego "Wspieraj Seniora".
2926/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020-2021".
2927/20/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy KB/575/OE/58-W/2020 z dnia 1 września 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacja "Zawsze Warto".
2928/20/VIII/R - upoważnienie do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Klubu Samopomocy dla Osób z Afazją"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.11.2020
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020