Z dnia 2020-11-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.11.2020 r. w sprawie:

2884/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2885/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2886/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
2887/20/VIII/R - upoważnienia do zawarcia przedwstępnej umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łabędzia 22
2888/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
2889/20/VIII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną w Gdyni w 2020 roku.
2890/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2891/20/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz zmiany zarządzenia w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni”.
2892/20/VIII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.
2893/20/VIII/O - przekazania środków dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień w 2020 roku
2894/20/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
2895/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 19 w Gdyni
2896/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdyni
2897/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
2898/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych w 2020 roku.
2899/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie współpracy przy budowie w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją dwóch przejazdów kolejowo-drogowych w ul. Puckiej – kat. A w km 210,093 linii kolejowej nr 201 oraz kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
2900/20/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych o najwyższym priorytecie na lata 2019-2023
2901/20/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych o najwyższym priorytecie na lata 2019-2023
2902/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2903/20/VIII/K - przyjęcia darowizny – zdroju wodnego
2904/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
2905/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wrocławskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 5 lat
2906/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Stoigniewa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2907/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych
2908/20/VIII/R - złożenia projektu w ramach programu "Dotacje w ramach partnerskiej inicjatywy miast"
2909/20/VIII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021
2910/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni"
2911/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Górskiego oraz wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej przez Gminę.
2912/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.11.2020
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020