Z dnia 2020-10-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.10.2020 r. w sprawie:

2855/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2856/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2857/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2858/20/VIII/R - powołania Zespołu Roboczego opracowania zasad dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.
2859/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza.
2860/20/VIII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 r.
2861/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2020 roku.
2862/20/VIII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca.
2863/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”.
2864/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (domowego) dla dorosłych - mieszkańców Gdyni.
2865/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie procesu konsultacji w zakresie zaplanowania przestrzeni przy gdyńskich obiektach oświatowych wraz z przygotowaniem założeń do projektu architektonicznego.
2866/20/VIII/R - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
2867/20/VIII/R - zobowiązania Zespołu Radców Prawnych do wszczęcia postępowania spadkowego.
2868/20/VIII/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
2869/20/VIII/S - wprowadzenia regulaminów korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz wzoru umowy użyczenia samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych.
2870/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Koperkowej 1, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
2871/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Drzymały 14 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2872/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Małokackiej/Gajowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
2873/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
2874/20/VIII/P - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
2875/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo 4, stanowiącej własność osoby fizycznej.
2876/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką BEIJING z o.o. z siedzibą w Sopocie, której przedmiotem jest remont lokalu nr 2 położonego w Gdyni przy ul. Przemysława 18.
2877/20/VIII/M - powołania Zespołu ds. Przedsiębiorczości Rodzinnej.
2878/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w przedmiocie profilaktyki chorób na obszarze profilaktyki grypy wśród dorosłych mieszkańców Gdyni.
2879/20/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2880/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert w przedmiocie profilaktyki chorób w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020