Z dnia 2020-10-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2020 r. w sprawie:

2831/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdynia na rok 2020
2832/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2833/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2834/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni w 2021 roku
2835/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2020 z 11.09.2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej 23 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2836/20/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
2837/20/VIII/R - warunków realizacji projektu „Modelownia”.
2838/20/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”.
2839/20/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
2840/20/VIII/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2506/20/VIII/U z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Starodworcowej w Gdyni Wielkim Kacku”, wybranego do realizacji w Budżecie Obywatelskim 2019.
2841/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Kowieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2842/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA.
2843/20/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa
2844/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2845/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej.
2846/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 840 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia.
2847/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2848/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
2849/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata.
2850/20/VIII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/137/PD/17-W/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni.
2851/20/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowej prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
2852/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (domowego) dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni.
2853/20/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa.
2854/20/VIII/M - zmiany zarządzenia Nr 2830/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 r. przyjmującego "Taryfę przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZKM w Gdyni" oraz przyjmującego tekst jednolity "Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZKM w Gdyni".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020