Z dnia 2020-10-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2020 r. w sprawie:

2803/20/VIII/P - udzielenie dotacji inwestycyjnej Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
2804/20/VIII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
2805/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub Rodzica Małe Kroki – Wielkie Rzeczy 2020
2806/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Naturalnie Hulamy – spotkania z tańcem Hawajskim edycja 2”
2807/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Przebudzenie Matki Natury edycja 2”
2808/20/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Spacery ziołowe z Matką Naturą”
2809/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagii otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”
2810/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
2811/20/VIII/O - zawarcia aneksu do umowy dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2020 roku
2812/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania: Poradnik dla opiekunów „Jak pracować z osobą z afazją w czasach pandemii”
2813/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami realizowanych w ramach inwestycji „Budowa ulicy Lidzkiej i Trockiej Gdyni”
2814/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2815/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2816/20/VIII/P - podpisania umowy nr FW/15/2020 dotyczącej dotacji celowej dla KM PSP w Gdyni w 2020 roku na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego
2817/20/VIII/R - ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących adaptacji do zmian klimatu w Gdyni
2818/20/VIII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022
2819/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalnego dla 14 dzieci
2820/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego dla 14 dzieci-Dom na Klifie”
2821/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Laurentius na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
2822/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego
2823/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul. Gniewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
2824/20/VIII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi
2825/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
2826/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej 26
2827/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej 28
2828/20/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej 30
2829/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych przy ul. Suchej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2830/20/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 r. przyjmującego "Taryfę przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni" oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020