Z dnia 2020-10-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2020 r. w sprawie:

2773/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2774/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2020
2775/20/VIII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/188/PD/23-W/2020 z dnia 25 lutego 2020 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Hamulec Bezpieczeństwa
2776/20/VIII/R - zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
2777/20/VIII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2778/20/VIII/R - wyboru oferty na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu kosztów dystrybucji żywności w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
2779/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania: Innowacje technologiczne w procesie aktywizacji osób chorych na chorobę Parkinsona
2780/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Metalowej i Rogali
2781/20/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięcia inwestycyjnego
2782/20/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo zadań inwestycyjnych
2783/20/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa zadań inwestycyjnych.
2784/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o Partnerstwie z dnia 03.06.2020 r. dotyczącego zmiany przedstawiciela SKM
2785/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gdyni określającego warunki współpracy w trakcie realizacji inwestycji w ulicy Kwiatkowskiego w Gdyni
2786/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2787/20/VIII/K - zobowiązania Zespołu Radców Prawnych do wszczęcia postępowania spadkowego
2788/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2789/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2790/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 2663/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 września 2020 roku w sprawie określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2791/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kamrowskiego 10 i Kubackiego 8, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2792/20/VIII/P - określenia warunków bezprzetargowej sprzedaży udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 23.
2793/20/VIII/P - przekazania do korzystania Zarządowi Dróg i Zieleni nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Północnej i ul.Starochwaszczyńskiej, przeznaczonych pod bazy Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg.
2794/20/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
2795/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy
2796/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy
2797/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy
2798/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
2799/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020