Z dnia 2020-09-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2020 r. w sprawie:

2763/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2764/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdynini na rok 2020
2765/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2766/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania Covid-19, polegającego na dostarczaniu paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2767/20/VIII/R - określenia zasad zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego polegającego na dofinansowaniu kosztów dystrybucji żywności w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaproszenia do składania ofert
2768/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągów w ulicy Kwiatkowskiego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020