Z dnia 2020-09-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.09.2020 r. w sprawie:

2689/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2690/20/VIII/K - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2691/20/VIII/K - planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
2692/20/VIII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2693/20/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)”
2694/20/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej przy realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)”
2695/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej pomiędzy przedsiębiorstwem SWEDERM sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni.
2696/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o współadministrowanie mającej na celu przeprowadzenie postępowania oraz realizację umowy na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej nr 250”
2697/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
2698/20/VIII/U - wyrażenia zgody na udostępnienie Sali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w celu realizacji „Olimpiady energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni” oraz zmian w regulaminie olimpiady
2699/20/VIII/U - uruchomienia środków na realizacje dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
2700/20/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania: prowadzenie bezpłatnego dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
2701/20/VIII/O - nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych w Gdyni
2702/20/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
2703/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Mireckiego/Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2704/20/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego
2705/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Abrahama na czas oznaczony do 3 miesięcy
2706/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wielkopolska 84, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2707/20/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Krokowska 1, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2708/20/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 93 do korzystania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
2709/20/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 93 do korzystania przez Przedszkole nr 53 w Gdyni
2710/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego
2711/20/VIII/R - ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
2712/20/VIII/R - korzystania z powierzchni Przystani Śmidowicza 49 przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Gdyni
2713/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek Sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Miasta Gdynia w Domu Pomocy Społecznej "DWOREK" w Dąbiu, przy ul. Midowej 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020