Z dnia 2020-09-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.09.2020 r. w sprawie:

2672/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2673/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2674/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2675/20/VIII/P - udzielenia dotacji inwestycyjnej Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
2676/20/VIII/P - rozszerzenia składu Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdynia
2677/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego pod nazwą: „SPOT Światłowcy dla Rodziny i Dziecka”.
2678/20/VIII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (III)” i zawarcia umowy z wyłonionym Partnerem
2679/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oceny jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2680/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni
2681/20/VIII/O - upoważnienia dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do zawierania umów na organizację dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
2682/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Druskiennickiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2683/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Żeromskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2684/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2685/20/VIII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom niepełnosprawnym pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021
2686/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i infoholizmowi
2687/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych
2688/20/VIII/R - wskazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni jako realizatora umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID'19"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020