Z dnia 2020-09-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.09.2020 r. w sprawie:

2651/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Za stołem – Punkty dystrybucji żywności”
2652/20/VIII/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Pojedziemy do…”
2653/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją „Fly”
2654/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z Afazją”
2655/20/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
2656/20/VIII/M - zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącego przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni”
2657/20/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
2658/20/VIII/R - nadania nazwy "Kompleks sportowo-rekreacyjny im. Marka Hermanna kompleksowi przy ul. Wieluńskiej w Gdyni w dzielnicy Mały Kack
2659/20/VIII/U - zarządzenie nr 3329/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania międzyszkolnych konkursów organizowanych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
2660/20/VIII/U - „Olimpiady energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni”
2661/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2662/20/VIII/P - zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Gdyńskiego Centrum Filmowego
2663/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2664/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Nad Potokiem na rzecz Energia Operator S.A. Odział w Gdańsku
2665/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Linowej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
2666/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Danusi na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
2667/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy gen. Mariusza Zaruskiego na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
2668/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Zofii Nałkowskiej na rzecz Energia Operator S.A. Odział w Gdańsku
2669/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 692 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej część działki 119 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
2670/20/VIII/R - odwieszenia możliwości dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020
Data udostępnienia informacji: 04.09.2020