Z dnia 2020-08-18

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2020 r. w sprawie:

2608/20/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (III)”
2609/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania Covid-19, polegającego na dostarczaniu paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2610/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2020 z 17 lipca 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kołłątaja 52 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
2611/20/VIII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni
2612/20/VIII/U - podpisania umowy Consortium Agreement do projektu „MATRYCS – Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings”, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
2613/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci wodociągowej i renowacji włazów studzienek kanalizacji sanitarnej w ulicy Necla w Gdyni
2614/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicach na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
2615/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zakończenia realizacji umowy KB/147/UI/22-W/2018 z dnia 30.03.2018 r., na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budowa mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb”
2616/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2617/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2618/20/VIII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2020 roku.
2619/20/VIII/P - wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu pożarniczo ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Sp. z o.o. Gdynia.
2620/20/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2621/20/VIII/S - zmieniające zarządzenia: w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni oraz w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni.
2622/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 24 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2623/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. płk. S. Dąbka, w rejonie Skweru im. Ireny Kwiatkowskiej.
2624/20/VIII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/243/98 oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
2625/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1100 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej część działki 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
2626/20/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącego przyjęcia "Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni"
2627/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 2604/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni
2628/20/VIII/P - umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Gdyńskiego Centrum Filmowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.08.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020