Z dnia 2020-07-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.07.2020 r. w sprawie:

2475/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2476/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2477/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2478/20/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 1771/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2019 r.
2479/20/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
2480/20/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
2481/20/VIII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Stowarzyszeniem „Nowoczesny Senior” Gdynia
2482/20/VIII/M - zmiany „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni”
2483/20/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w roku 2020 za osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia
2484/20/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 2376/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2485/20/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
2486/20/VIII/O - unieważnienia konkursu ofert na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów
2487/20/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie opieki i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci
2488/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie zakończenia realizacji umowy nr KB/237/UI/36-W/2016 z dnia 22.04.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej w Gdyni na odcinku od istniejącego kolektora szemudzkiego do ul. Czapli”
2489/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przekazania dokumentacji pn.: „Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej oraz koncepcja układu drogowego uwzględniające planowane zagospodarowanie po obu stronach ul. Wiczlińskiej w Gdyni” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK Gdynia)
2490/20/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bernadowskiej, Spółdzielczej, Nowej Spółdzielczej, Al. Zwycięstwa, ul. Świętopełka w Gdyni
2491/20/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy WITOMINO
2492/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 12 na czas oznaczony do 3 miesięcy
2493/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Dantyszka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2494/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A.Abrahama na czas oznaczony do 3 miesięcy
2495/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 5 marca 2044 roku
2496/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. J. Bema, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
2497/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2498/20/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 1705/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.12.2019 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.07.2020
Data udostępnienia informacji: 17.07.2020