Z dnia 2020-06-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.06.2020 r. w sprawie:

2440/20/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2020
2441/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2020 rok
2442/20/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
2443/20/VIII/S - uruchomienia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2020
2444/20/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2445/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2019
2446/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gdyńskiego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2019
2447/20/VIII/P - udzielenia dotacji celowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
2448/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2449/20/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 1954/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Grupy Roboczej ds. realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
2450/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 1474/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku
2451/20/VIII/R - upoważnienia Zastępcy Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni porozumienia określającego warunki realizacji i rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2020.
2452/20/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie
2453/20/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni określającego zasady współpracy w trakcie realizacji prac związanych z przebudową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni
2454/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 52 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia w Gdyni
2455/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
2456/20/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2020
2457/20/VIII/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2020 r
2458/20/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Półkolonie letnie Kalamo"
2459/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie opieki i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci.
2460/20/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczennicy z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na rejs szkoleniowy do Rygi
2461/20/VIII/U - zmiany zarządzenia nr 2403/20/VIII/U z dnia 16.06.2020r. w sprawie regulaminu dot. zasad korzystania z terenów w obrębie fontann na Skwerze Kościuszki oraz na Placu Kaszubskim
2462/20/VIII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Pogórze
2463/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2464/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2465/20/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Wiejskiej
2466/20/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na czas oznaczony 3 miesiące
2467/20/VIII/P - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
2468/20/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2307/20/VIII z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania Rady Ekonomiczno-Społecznej - Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia do spraw adaptacji do życia po pandemii
2469/20/VIII/R - zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
2470/20/VIII/R - zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
2471/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1050 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej przy ul. Rybaków w Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia
2472/20/VIII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020