Z dnia 2020-06-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.06.2020 r. w sprawie:

2409/20/VIII/P - udzielenia dotacji na częściowy remont pomieszczeń na statku – muzeum „Dar Pomorza”
2410/20/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter-Ego” na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
2411/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2412/20/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2413/20/VIII/R - zmiany umowy KB/6/RCO/2019 o udzielenie pożyczki
2414/20/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 08/2020 z 18 maja 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Władysława IV 23 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu
2415/20/VIII/O - przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas wakacji letnich w 2020 r
2416/20/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu warunków do uruchomienia i prowadzenia ośrodka aktywizacji zawodowej i społecznej dla dorosłych osób z autyzmem
2417/20/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Wirtualny Dom Marzeń
2418/20/VIII/O - użyczenia boiska przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A
2419/20/VIII/O - wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie maszyn i narzędzi stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
2420/20/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni
2421/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictw dyrektorom gdyńskich jednostek oświatowych
2422/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Rozalii Konkiel pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
2423/20/VIII/O - terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni w roku szkolnym 2019/2020
2424/20/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni
2425/20/VIII/U - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni Programu polityki energetyczno-klimatycznej w ramach udziału w projekcie „IMPLEMENT”
2426/20/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni na dzierżawę gruntów w celu budowy kabla oświetleniowego w ramach inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej – ul. Górniczej w Gdyni w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego
2427/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2019
2428/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2019
2429/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2019
2430/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2019
2431/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2019
2432/20/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2019 rok
2433/20/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2434/20/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Puszczyka w Gdyni
2435/20/VIII/P - wydzierżawienia części mola spacerowego położonego w Gdyni Orłowie na czas oznaczony 3 miesiące
2436/20/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
2437/20/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020